Najnowsze projekty realizowane w Polsce z funduszy Unii Europejskiej

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty realizowane z funduszy UE, które rozpoczną się niebawem lub już się rozpoczęły, ale potrwają jeszcze przez jakiś czas. Być może znajdziesz wśród nich coś dla siebie. A jeśli nie – zajrzyj na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam znajdziesz wszystkie trwające projekty jak również te, których termin rozpoczęcia dopiero się zbliża.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa/ samorządy, organizacje i inne podmioty

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy

18.04.2017 – 09.05.2017

Na co?

M.in. bezzwrotne dotacje obejmujące doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Dla kogo?

Fundacji, organizacji zrzeszających pracodawców, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz związków i stowarzyszeń, samorządów gospodarczych i zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, szkół lub placówek oświatowych, uczelni wyższych, wspólnot samorządowych.

(RPO Dolnośląskiego)

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży/ Edukacja przedszkolna

14.04.2017-28.04.2017

Na co?

M.in. zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez m.in.: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej na ich rzecz; rozszerzenie ofert o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci; doskonalenie umiejętności nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

Dla kogo?

nauczycieli i pracowników przedszkoli, dzieci w wieku przedszkolnym; istniejących przedszkoli; oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

(RPO Mazowieckiego)

Rozwój gospodarki turystycznej

Na co?

M.in. budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej, prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych, inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

Dla kogo?

Przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (jst), związków i stowarzyszeń jst

(RPO Łódzkiego)

Osoby fizyczne/ samorządy, organizacje i inne podmioty

Kursy ECDL dla osób powyżej 50 roku życia

02.01.2017-28.02.2018

Dla kogo?

Dla 264 osób (144 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących tereny gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) województwa zachodniopomorskiego, nieposiadających umiejętności komputerowych.

Na co?

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych przez 264 osoby po 50 roku życia, zamieszkujących tereny gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z obszaru SSW województwa zachodniopomorskiego, poprzez szkolenia komputerowe kończące się certyfikatem ECDL Profile.

(RPO Zachodniopomorskiego)

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim

1.01.2017-31.12.2017

Dla kogo?

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), które znajdują się w grupie pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni – I profil pomocy) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia – II profil pomocy) oddalenia od rynku pracy. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

Osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niewykwalifikowane (czyli osoby o niskich kwalifikacjach)

Na co?

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

(PRO Warmińsko-mazurskiego)

Uwaga! Ten projekt realizowany jest także w innych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego (oferty mogą się różnić niektórymi szczegółami, np. innym terminem realizacji).

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce – projekty bez końca?

Jeśli mieszkasz w Polsce, z pewnością nie raz i nie dwa zdarzyło ci się zażartować na temat stanu polskich dróg albo takowy żart usłyszeć. A to że dziurawe, a to że krzywe, a to że urywają się nagle. Pewnie nie są ci też obce żarty o ślimaczym tempie ich budowy.

Czy rzeczywiście rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych to projekty bez końca?

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce został opracowany pod koniec lat 90. i – z wieloma modyfikacjami – jest wcielany w życie do dziś. Pierwotna wersja planu różni się od obecnej m.in. terminami ukończenia poszczególnych odcinków i zmian klasy dróg.

Wzięliśmy pod lupę plany obowiązujące obecnie – według nich długość dróg szybkiego ruchu ma wynieść łącznie około 7650 km, z czego ok. 2000 km to autostrady, a ok. 5650 – drogi ekspresowe.

W ostatnich latach tempo rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce wzrosło z kilku powodów – przyczyniły się do tego m.in. dotacje z Unii Europejskiej i z europejskiego Funduszu Spójności. Przed 2012 rokiem dodatkowym bodźcem było przydzielenie Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Później jednak znów zwolniło. Polskie drogi wciąż buduje się powoli. Dlaczego?

Jedną z głównych przyczyn wolnego tempa rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce może być brak ciągłości w realizowanych działaniach – po objęciu władzy nowi rządzący skupiają się głównie na krytykowaniu swoich poprzedników, a nie na wprowadzaniu rzeczywistych usprawnień w tej kwestii i kontynuacji ich działań. Kolejnym powodem mogą być nieskuteczne struktury instytucjonalne – według byłego wiceministra transportu Jana Friedberga zlikwidowanie w 2001 roku Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (ABiEA) i przekazanie jej zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) było błędem. Friedberg uważa, że potrzebna jest odrębna instytucja, gdyż GDDKiA jest ubezwłasnowolniona przez resort transportu i nie jest prawidłowo rozliczana z efektów swoich działań. Jednym z obowiązków GDDKiA jest także dbanie o utrzymanie i remonty dróg, więc budowa nowych autostrad i dróg ekspresowych nie jest dla niej sprawą najwyższej wagi.

Podtrzymanie takiego sposobu działania i obecnej struktury instytucji może powodować kolejne opóźnienia w rozbudowie dróg i autostrad.

Wielu ekspertów uważa, że władza powinna przede wszystkim kontynuować już rozpoczęte projekty, a nie zajmować się obmyślaniem i rozpoczynaniem nowych. W ten sposób nad Wisłą zrodzi się bowiem jeszcze większy chaos drogowy.

Rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce wydaje się być nigdy niekończącym się projektem. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. Chociaż… może już się do tego przyzwyczailiśmy?

Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej?

Zamierzasz rozkręcić własny biznes i zawędrowałeś tu w poszukiwaniu sposobu na znalezienie dodatkowych – albo całości – funduszy? A może potrzebujesz kapitału, żeby rozwinąć już prosperującą firmę, ale nie wiesz, czy możesz starać się o dotację z Unii Europejskiej, a jeśli tak, to kiedy i jak?

Te wątpliwości rodzą się często w głowach osób, które chciałyby ubiegać się o pozyskanie dotacji z UE. Zależy to jednak od wielu czynników. Znajdujesz się dopiero na początku swojej kariery i gubisz się w zawiłościach unijnych dotacji? Postaramy się przyjść ci z pomocą.

Pierwszy kwartał roku – czyli od stycznia do marca – to okres, w którym ogłaszane są konkursy unijne. Wejdź na stronę swojego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP). Znajdziesz tam konkursy dla firm, które zajmą się projektem związanym z dotacją. Dopiero wybrana przez WUP firma ogłasza nabór do projektu. Warto przy tym zaznaczyć, że w każdym projekcie konieczne będzie spełnienie innych wymagań – w jednym kryterium może być młody wiek, np. do 25 lat, a w innym – przekroczenie 50 roku życia. Pamiętaj też, żeby pilnować terminów! Rzadko możliwe jest składanie wniosków przez cały rok – zwykle okres, w którym można to robić jest krótszy i ściśle określony.

Następnym krokiem jest zgłoszenie się do projektu.

Zgłoś się po zaświadczenie, że starasz się o dotację – jeśli jesteś bezrobotny, będzie ci potrzebne, by pracownicy UP nie wysłali cie przypadkiem do pracy, gdyż wtedy stracisz status bezrobotnego!

Rekrutacja do projektu będzie wymagała złożenia kilku dokumentów. Jakich? Tego dowiedz się najlepiej bezpośrednio u źródła – czyli w firmie, która prowadzi nabór.

Później czeka cię szkolenie, napisanie biznesplanu i złożenie wniosku.

Jeśli twoja oferta przeszła do kolejnego etapu, czas na szkolenia, które pomogą ci w stworzeniu biznesplanu – dopiero na jego podstawie zewnętrzna komisja zdecyduje, czy dostaniesz dotację. Do wniosku musisz dołączyć kolejne dokumenty – i tu znowu najlepiej wypytać u źródła.

Następnie czeka cię załatwienie jeszcze jednego dokumentu – poręczenia. Jeśli masz taką możliwość, zajmij się tym wcześniej, żeby nie pokrzyżowało ci to planów tuż przed metą.

I wreszcie – umowa i otrzymanie dotacji.

Jeśli wszystko poszło gładko, teraz musisz już tylko podpisać umowę, założyć konto firmowe w banku i czekać na przelew. Przy wydawaniu pieniędzy unijnych musisz ściśle trzymać się swojego harmonogramu finansowego, a wszystkie dokumenty dotyczące wydatków – oczywiście zbierać.

W dużym uproszczeniu tak właśnie wygląda ubieganie się o dotację z Unii Europejskiej, jeśli jednak chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyj na stronę odpowiedniego WUP.

Głowa do góry – jeśli przebrniesz przez te zawiłości, kolejne wyzwania związane z działalnością gospodarczą nie będą już dla ciebie problemem!