Najnowsze projekty realizowane w Polsce z funduszy Unii Europejskiej

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty realizowane z funduszy UE, które rozpoczną się niebawem lub już się rozpoczęły, ale potrwają jeszcze przez jakiś czas. Być może znajdziesz wśród nich coś dla siebie. A jeśli nie – zajrzyj na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam znajdziesz wszystkie trwające projekty jak również te, których termin rozpoczęcia dopiero się zbliża.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa/ samorządy, organizacje i inne podmioty

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy

18.04.2017 – 09.05.2017

Na co?

M.in. bezzwrotne dotacje obejmujące doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Dla kogo?

Fundacji, organizacji zrzeszających pracodawców, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych oraz związków i stowarzyszeń, samorządów gospodarczych i zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, szkół lub placówek oświatowych, uczelni wyższych, wspólnot samorządowych.

(RPO Dolnośląskiego)

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży/ Edukacja przedszkolna

14.04.2017-28.04.2017

Na co?

M.in. zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez m.in.: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej na ich rzecz; rozszerzenie ofert o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci; doskonalenie umiejętności nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

Dla kogo?

nauczycieli i pracowników przedszkoli, dzieci w wieku przedszkolnym; istniejących przedszkoli; oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.

(RPO Mazowieckiego)

Rozwój gospodarki turystycznej

Na co?

M.in. budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej, prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych, inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

Dla kogo?

Przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (jst), związków i stowarzyszeń jst

(RPO Łódzkiego)

Osoby fizyczne/ samorządy, organizacje i inne podmioty

Kursy ECDL dla osób powyżej 50 roku życia

02.01.2017-28.02.2018

Dla kogo?

Dla 264 osób (144 kobiet, 120 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących tereny gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) województwa zachodniopomorskiego, nieposiadających umiejętności komputerowych.

Na co?

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych przez 264 osoby po 50 roku życia, zamieszkujących tereny gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich z obszaru SSW województwa zachodniopomorskiego, poprzez szkolenia komputerowe kończące się certyfikatem ECDL Profile.

(RPO Zachodniopomorskiego)

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia w powiecie działdowskim

1.01.2017-31.12.2017

Dla kogo?

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), które znajdują się w grupie pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni – I profil pomocy) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia – II profil pomocy) oddalenia od rynku pracy. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

Osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niewykwalifikowane (czyli osoby o niskich kwalifikacjach)

Na co?

Pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

(PRO Warmińsko-mazurskiego)

Uwaga! Ten projekt realizowany jest także w innych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego (oferty mogą się różnić niektórymi szczegółami, np. innym terminem realizacji).